Kong Valdemars Trop

Indkaldelse til forældrerådsmøde 2017

Indkaldelse til Forældrerådsmøde i Kong Valdemars Trop

 

Forældrerådet er troppen øverste organ, der modsvarer generalforsamlingen i fx en idrætsforening.

 

 

Torsdag d. 23. februar 2017 kl. 19:00.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra Gruppestyrelsen og lederne
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse af medlemskontingent
6. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen

    På valg er:

        Lars Folke, kassere

        Louise Svarthol Lund, menig

        Ivan Jensen, menig

7. Valg af revisor og revisorsuppleant (der ikke må være medlem af Gruppestyrelsen eller i nær familie med et af dets medlemmer)
8. Gruppestyrelsens planer for det kommende år
9. Eventuelt

 

Forslag, der skal behandles på Forældrerådsmøder, og - for ordinære møders vedkommende - tillige det reviderede og af Gruppestyrelsen underskrevne regnskab for det foregående år med tilhørende status samt forslag til budget for det indeværende år, skal være fremkommet til medlemmerne senest 14 dage inden mødet.

På mødet kan følgende deltag:
1. Forældre til medlemmer under 18 år
2. Medlemmer der er fyldt 18 år
3. Medlemmer af Gruppestyrelsen som ikke falder ind under 1 og 2
4. Spejdere, der er fyldt 15 år, kan deltage i Forældrerådets møder uden stemmeret.

 

Hvert medlem af forældrerådet har én stemme, dog har forældre til spejdere under 18 år én stemme for hvert barn, de har i gruppen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Der vil være te og kaffe, samt et stykke af formanden hjemmebagte kage.

Vi glæder os til at se jer.

Gruppestyrelsen

DEL PÅ: